KasiaPreidl.pl

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://kasiapreidl.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Prequiso Sp. z o.o., ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź, NIP 6252475734  
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@be-pro.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. Zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży, w tym również wystawianie rachunków lub faktur oraz dostarczanie towarów; 
  2. Dochodzenie należności;
  3. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności;
  4. Prowadzenie działań marketingowych; 
  5. Przesyłanie drogą mailową informacji handlowej na podstawie odrębnie udzielonej zgody.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora. Na dane te składają się: imię, nazwisko, numer telefonu, email, adres dostawy.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Administrator dokłada należytych starań, poprzez rozwiązania systemowe i organizacyjne, aby dane osobowe nie trafiły do nieuprawnionych osób trzecich.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerza operatora: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
 • firma hostingowa,
 • firma obsługująca mailingi,
 • firma obsługująca komunikaty SMS,
 • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
 • kurierzy,
 • ubezpieczyciele,
 • kancelarie prawne i windykatorzy,
 • banki,
 • operatorzy płatności,
 • organy publiczne.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym także do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Po wycofaniu zgody dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub krótszym, o ile taki okres został wskazany przez Użytkownika. Okres przechowywania danych, który został wskazany w latach liczony jest na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe. Niemniej jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania zakupu, rejestracji w serwisie, wysłania newslettera czy skorzystania z opcji formularza kontaktowego znajdującego się na stronie. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu realizacji zamówienia bądź dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6.  Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania 

 1.  Prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
 • obsługi zamówień składanych w serwisie;
 • zarządzania serwisem i tworzenia własnych baz danych;
 • obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą „be_pro.pl” oraz fanpage na portalu Facebooku pod nazwą „bepro.professional” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych;
 • prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług;
 • dostosowania treści wyświetlanych w serwisie do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług;
 • kontaktowania się, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny w serwisie;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów;
 • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami;
 • wysyłania newslettera jako marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich.

2. Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu: 

 • zapisywania danych w plikach cookies, wykorzystywania plików cookies w serwisie i jego podstronach, a także gromadzenia danych ze strony www;
 • korzystania z formularza kontaktowego;
 • informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych;
 • wysyłania newslettera (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne). 

7. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

8. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 2. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 4. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 5. Serwis korzysta z wtyczek kierujących do portalu Instagram oraz Facebook (dalej jako „serwisy społecznościowe”). Po kliknięciu w ikonę wtyczki użytkownik sieci Internet zostanie odesłany do strony zewnętrznego dostawy – właściciela danego serwisu społecznościowego, a przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych. Od momentu kliknięcia przez użytkownika sieci Internet w przycisk wtyczki odsyłającej do serwisów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane na tym portalu. Właściciel obu portali społecznościowych (Facebook) staje się administratorem danych osobowych, a zatem decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Użytkownik sieci Internet korzystając ze strony internetowej akceptuje fakt, że Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób. 
 6. Dane osobowe podawane Instagramie lub Facebook będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania kontami/ fanpage na serwisach społecznościowych, komunikowania się, wchodzenia w interakcje, kierowania treści marketingowych i tworzenia społeczności. Podstawą ich przetwarzania jest zgoda. Użytkownik sieci Internet dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie konta na tych serwisach. Zasady panujące na portalach społecznościowych są ustalane przez administratora profili, jednakże zasady przebywania w portalach społecznościowym wynikają z regulaminów tychże portali. W każdej chwili użytkownik sieci Internet może przestać obserwować dany profil. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator profili widzi dane osobowe użytkownika sieci Internet, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez dany portal społecznościowy i na warunkach zawartych w jego regulaminach i politykach prywatności.

9. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Urządzenia mobilne:

KasiaPreidl.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone 2023