KasiaPreidl.pl

Regulamin

  • 1

  Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy KasiaPreidl.pl dostępny pod adresem internetowym https://kasiapreidl.pl, prowadzony jest przez PREQUISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000870830, o kapitale zakładowym 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) NIP 6252475734, REGON 387571530. 
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest PREQUISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 6252475734, REGON 387571530, kontakt@be-pro.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.
  5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
  • 2

  Definicje

  1. Sprzedawca – PREQUISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000870830, o kapitale zakładowym 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) NIP 6252475734, REGON 387571530.
  2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  4.. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

  1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://kasiapreidl.pl.
  3. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  10. Produkt/Produkty – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub treść cyfrowa (w szczególności w postaci e-booków, materiałów wideo, dokumentów, kursów online) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
  11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
  12. Centrum Rozliczeniowe – podmiot zewnętrzny pośredniczący przy realizowaniu płatności za zakupione przez Klienta produkty. Płatność może być dokonana za pomocą karty płatniczej, przelewu elektronicznego lub w inny sposób obsługiwany przez Centrum Rozliczeniowe. 
  13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności dokonywanych z wykorzystaniem przelewu natychmiastowego lub kodu BLIK jest Paynow.
  15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
  16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  17. Karta podarunkowadokument występujący pod postacią pliku elektronicznego do pobrania. Karta zostaje wydana po wniesieniu określonej opłaty pieniężnej, która widnieje na niej lub zostaje zapisana po zapłacie, następnie można przekazać ją osobie trzeciej, która może nabyć wybrany przez siebie produkt wymieniając go za kartę podarunkową.
  • 3

  Kontakt ze Sklepem

  1. Siedziba Sprzedawcy: Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź.
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@be-pro.pl
  3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
   21 1140 2004 0000 3702 8068 9609
   IBAN: PL21 1140 2004 0000 3702 8068 9609
   Kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
   Nazwa i adres banku odbiorcy przelewu:
   mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ,
   Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
  4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
  • 4

  Wymagania techniczne

  1. Do prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  2. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa),
  4. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  5. Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
  6. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
  7. Oprogramowanie oraz urządzenia, o których mowa w ustępie 1 i 2, stanowi przedmiot oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem.
  • 5

  Informacje ogólne

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
  4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt/y, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana,  będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
  • 6

  Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

  – Imię i nazwisko lub nazwa firmy

  – Adres e-mail

  – Hasło

  1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adresu email) i hasła, ustanowionych w Formularzu rejestracyjnym.
  3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
  • 7

  Zasady składania Zamówienia

  W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
  2. Skompletować zamówienie, wybierając Produkt/y będący przedmiotem Zamówienia, określając ich ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia aż do momentu naciśnięcia przycisku “Zamawiam i płacę”. Poprzez modyfikowanie zamówienia rozumiane jest dodawanie lub usuwanie produktów z koszyka, zmienianie ich ilości oraz wprowadzanie kodu rabatowego.
  4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie poprawnych danych odbiorcy Zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem adresu email, na który mają zostać dostarczone produkty cyfrowe, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, zawrzeć ewentualne uwagi do zamówienia.
  5. Potwierdzić fakt zapoznania się z treścią regulaminu i kliknąć w przycisk “Zamawiam i płacę”.
  6. Wybrać jeden z dostępnych w Centrum Rozliczeniowym sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
  • 8

  Oferowane metody płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  3. Płatności przelewem natychmiastowym (obsługiwana przez Paynow)
  4. Płatność kartą płatniczą. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
  5. Płatność kodem BLIK (obsługiwana przez Paynow)
  6. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.
  7. Szczegółowe informacje na temat akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
  • 9

  Wykonanie umowy sprzedaży

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  3. Po złożeniu oraz opłaceniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  5. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy dane podane przez Klienta są nieprawdziwe.
  6. Po opłaceniu zamówienia zakupiony Produkt/y cyfrowy lub dostęp do Produktu zostanie wysłany na adres email podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania przez klienta Produktu pomimo dokonania płatności, Klient proszony jest o skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty email na adres podany w § 3. Wcześniej zaleca się jednak dokładne sprawdzenie folderu SPAM, OFERTY oraz innych folderów w skrzynce odbiorczej.
  7. Produkt cyfrowy zostanie wysłany niezwłocznie, chyba że opis na stronie produktu stanowi inaczej.
  8. Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  9. Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży. 
  10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, jest on informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.
  • 10

  Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta bądź wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Produktów, które stanowią treści cyfrowe (tj. e-booki, nagrania, kursy online, dokumenty), Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta traci prawo do odstąpienia od umowy, jeśli zażąda dostarczenia Produktu przed upływem przewidzianego prawem terminu na odstąpienie od Umowy (tzn. przed upływem 14 dni).
  4. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały  określone w § 3. 
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane zwrócić to, co stanowiło przedmiot umowy.
  7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • 11

  Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie  adresy Sprzedawcy § 3 lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę  na jednej z podstron Sklepu. 
  4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dowód potwierdzający dokonanie zakupu Produktu, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
  7. Koszty przesyłki Produktu ponosi Sprzedawca, jednak nie większe niż koszt normalnej przesyłki poleconej.
  8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
  • 12

  Karty podarunkowe

  1. Zasady ogólne – zasady oraz warunki dotyczą kart podarunkowych, zakupionych w sklepie https://kasiapreidl.pl. Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich modyfikacji lub unieważnienia niniejszych zasad oraz warunków bez uprzedzenia. Aktualną wersję Zasad oraz warunków można znaleźć na naszej stronie.
  2. Zakupione karty podarunkowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie w sklepie https://kasiapreidl.pl. Kartą można opłacić zamówienie w całości lub częściowo. Gdy wartość karty podarunkowej jest mniejsza niż wartość zakupu, należy wybrać dodatkową metodę płatności, w celu finalizacji transakcji. Karta podarunkowa może zostać użyta tylko raz. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość zakupu, niewykorzystane środki nie zostaną zwrócone.
  3. Karta podarunkowa jest ważna przez 1 rok od dnia zakupu.
  4. Saldo karty podarunkowej może zostać wykorzystane wyłącznie na produkty dostępne w sklepie i nie obejmuje kosztów wysyłki.
  5. Karta podarunkowa zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w zamówieniu.
  6. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłana karta podarunkowa. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu e-mail, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki karty podarunkowej tym kanałem.
  7. Karta podarunkowa nie może zostać wymieniona na gotówkę.
  8. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży niewykorzystanej karty podarunkowej bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 
  9. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kartę podarunkową w wypadku jej zgubienia, kradzieży, lub zniszczenia. 
  • 13

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • 14

  Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowy.
  6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  • 15

  Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

KasiaPreidl.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone 2023